ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

Herbaferm.hu

Hatályos: 2018.03.15-től

Megrendelése előtt kérjük olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelésének véglegesítésével a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) tartalmát elfogadja!

TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

A Tájékoztató jogszabályi előírás teljesítése érdekében készült. A Tájékoztató tartalmazza elfogadásának, megváltoztatásának feltételeit, az adatkezelés jogalapját (hozzájáruláson alapszik vagy kötelező), célját, időtartamát, az egyéb kapcsolódó tényeket, jogokat és kötelezettségeket, az adatok megismerésére jogosultak személyét, valamint a Tájékoztatóban foglaltak teljesítéséért való felelősség szabályait, jogorvoslati lehetőségeket. Jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Tájékoztató hatálya Eladó weblapján (http://www.herbaferm.hu) és aldomainjein történő vásárlással létrejövő jogviszonyokra terjed ki és ezzel kapcsolatban vonatkozik minden olyan – automatizált vagy manuális - adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy személyes adatait érinti. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető, letölthető, nyomtatható a fent jelzett weboldalról. 
Jelen Tájékoztató 2018.03.15.-tól visszavonásig, illetve ugyanezen tartalommal annak módosításáig hatályos. Eladó a Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a módosításokat azok hatályba lépését 10 munkanappal megelőzően a weboldalon közzéteszi. A Tájékoztató módosítása a weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges módosítás az addig már létrejött Szerződést (visszaigazolt megrendelést) nem érinti.

A Herbaferm.hu weboldal (weboldal) használója (Felhasználó) – akkor is, ha a weboldalnak nem regisztrált felhasználója - a használattal elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó e feltételeket nem fogadja el, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Felhasználó a weboldalon megrendelésének véglegesítésével a Tájékoztatót elfogadja, illetve tudomásul veszi, ezáltal az az általa a weboldalon kötött Szerződés részévé válik!
A Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók:
-2011. évi CXII törvény az informácós önrendelkezési jogról és az infomációszabadságról (Info tv.)
-2001. évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről (Elker tv.)
-2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) (Gr tv.)

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Herbaferm Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely (egyben levelezési cím): 2141 Csömör, Kossuth L. u. 59.
Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Elektronikus levelezési címe: info@herbaferm.hu
Cégjegyzékszáma: Budapest környéki Törvényszék 13-09-116158
Adószáma: 14104152
Telefonszáma: 703177618
Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Tárhely-szolgáltató:

Név: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elektronikus levelezési címe: info@ezit.hu
Cégjegyzékszáma: 13 09 149696
Adószáma: 23493474-2-4
Telefonszáma: +36 1 700 4030

TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Felhasználó: a weboldal használója
Adatkezelő: Herbaferm Kft. (a fentiek szerint, aki az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás Igénybe vevője (Vevő) egyedileg fér hozzá;

Igénybe vevő (Vevő): az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a személy/szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a személy/szervezet, aki/amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan személy/szervezet, aki/amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

Kötelező adatkezelés: személyes adat kezelése, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Ez esetben a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját, feltételeit, az adatok megismerhetőségét, adatkezelés időtartamát, és az adatkezelő személyét a törvény/önkormányzati rendelet határozza meg;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása – különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A jogszabály alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
-ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
-azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés), vagy
-ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.


Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
-a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
-az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Adatkezelő az adatkezelés fenti elveinek megvalósulását biztosítja.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban (Elker tv. 13/A§ (1)-(3) bek.) meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell a Szerződés létrejöttének elmaradását, a Szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A jogszabály (Elker tv. 13/A§(7) bek.) alapján a szolgáltatás nyújtása céljától eltérő cél – különösen hatékonyságnövelés, hirdetés, piackutatás – alapján kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybe vevő (weblapon regisztráló vagy webshopban Terméket vásárló) így rendelkezik. Biztosítani kell, hogy az igénybe vevő megismerhesse, hogy Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő köteles a hatóságok jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkéréseinek teljesítésére. Az adatok továbbításáról Adatkezelő az Info tv. 15§(2) bek. szerint nyilvántartást vezet.

FUNKCIONÁLIS ADATKEZELÉS

Regisztrációval (weboldalon) kapcsolatos adatkezelés
Jogalapja: Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján
Célja: a weboldal teljes körű használatának kényelmes biztosítása (pl. adatok ismételt megadásának elkerülése újabb vásárlás esetében).
Kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt Termék jellemzői, vásárlás időpontja, valamint a jelszó ami a felhasználói fiókba belépést szolgálja
Adatokat megismerhetik: Adatkezelő munkatársai
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Jogalapja: Érintett/Vevő hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján, és az Elker tv. 13/A§(1)-(3) bek. szerint, a hozzájárulás visszavonása esetében az Info tv. 6§ (5)a.) pontja alapján az Adatkezelőt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számviteli törvény) megfogalmazott kötelezettségek teljesítése
Célja: számla kiállítási, számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése a Számviteli törvény szerint.
Kezelt adatok köre: Név, cím, teljesítés időpontja/időtartama, teljesítés helye
Adatokat megismerhetik: Adatkezelő munkatársai
Adatkezelés időtartama: számla kiállítástól számított 8 év a Számviteli törvény szerint – a hozzájárulás visszavonása esetében is

Termék szállításával kapcsolatos adatkezelés

Jogalapja: Érintett/Vevő hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján és az Elker tv. 13/A§(1), (3) bek. szerint,
Célja: a megrendelt Termék szállítása az e célra megjelölt teljesítési helyre szerződéses partnerünk közreműködésével.
Kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám  
Adatokat megismerhetik: Adatkezelő munkatársai
Adatkezelés időtartama: Termék teljesítési helyre szállításának időpontjáig

Reklám, Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Jogalapja: Érintett/Vevő hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján, és a Gr. tv. 6§ (1)-(2) bek., Elker tv. 13/A§(4) szerint 
Célja: a Termék értékesítésének, igénybevételének előmozdítása, gyártójának/forgalmazójának népszerűsítése, a Termék ismertségének növelése, tájékoztatás az új információkról
Kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám  
Adatokat megismerhetik: Adatkezelő munkatársai
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Tájékoztatjuk, hogy reklám, hírlevél az Érintett/Vevő részére közvetlen megkeresés – különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz - útján (pl. a regisztrációkor megadott elérhetőségeken) akkor küldhető, ha ehhez annak címzettje előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás - a jelen Tájékoztató ismeretében – bármely olyan módon tehető, mely tartalmazza a nyilatkozó nevét, és azon személyes adatok körét mely kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A jogszabály alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevők személyes adatairól nyilvántartás vezetése szükséges. A hozzájárulás korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen visszavonható (a reklámokról, hírlevélről leiratkozhat a weblapon, e-mailben vagy postai úton az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban jelzett bármely elérhetőségére címezve). Ebben az esetben az érintett személyes adatok a jelzett nyilvántartásból törlésre kerülnek, és reklám, hírlevél közvetlen megkeresés útján a hozzájárulását visszavonó Érintett/Vevő részére a továbbiakban nem küldhető. 

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus hirdetés útján közölt reklámhoz kapcsoltan az Érintett/Vevő tájékoztatása megtörténik az elektronikus hirdetés e jellegéről, és a valós feladó személyéről. 

Közösségi oldalak

(Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, stb.)
Jogalapja: Érintett/Vevő hozzájárulása az adott közösségi oldalakon
Célja: a Termék értékesítésének, igénybevételének előmozdítása, gyártójának/forgalmazójának népszerűsítése, a Termék ismertségének növelése az adott közösségi oldalakon a teljes weboldal vagy a weboldal egyes tartalmi elemeinek, a Termék(ek)nek, esetleges akcióknak megosztásával, a „lájkolás” népszerűsítésével
Adatkezeléssel érintett: aki regisztrált a közösségi oldalakra és „lájkolta” a weboldalt
Gyűjtött adatok köre: a közösségi oldalon regisztrált név és nyilvános profilkép 
Adatok megismerésére jogosultak, Adatkezelés időtartama: adatok forrásáról, azok kezeléséről, az adatátadás módjáról és jogalapjáról az érintett az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés az adott közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés módjára, időtartamára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelő a weboldal látogatása során cookie-kat (sütiket) használ, mely betűből és számokból álló információcsomag. A cookie-kat (sütiket) a weblap az azt látogató böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy megkönnyítse a weblap használatát, elmentse bizonyos beállításait és közreműködjön néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat, személyes információkat, nem alkalmasak a weblapot látogató egyedi azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran titkos, véletlen generált számsort mint egyéni azonosítót tartalmaznak, amit a weboldal látogatójának információs eszköze (számítógépe) tárol. Némely közülük a weblap bezárását követően azonnal megszűnik, némely hosszabb ideig is tárolásra kerül a weblapot látogató információs eszközén (számítógépén).

A weboldal működéséhez szigorúan szükséges cookie-k (sütik) a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, a weboldal alapfunkcióinak használatát teszik lehetővé, élettartamuk a munkamenet idejére korlátozódik. Ezek hiányában a weboldal számos funkciója nem elérhető. Tájékoztatjuk, hogy Érintett a cookie-kat (sütiket) a weboldal vonatkozó menüpontja alatt törölheti.

A cookie-k (sütik) jellemzői:
-1.) cookie elfogadása cookie: a weboldalra érkezéskor figyelmeztető ablakban hív fel a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozat elfogadására, élettartama 365 nap
-2.) munkamenet cookie: látogató tartózkodási helyét, böngésző nyelvét, fizetés pénznemét tárolja, élettartama a böngésző bezárásáig, de legfeljebb 2 óra hosszan tart
-3.) referer cookie: rögzíti, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett a weboldalra, élettartama a böngésző bezárásáig tart
-4.) mobil verzió, design cookie: érzékeli a látogató által használt eszközt és mobilon teljes nézetre vált, élettartama 365 nap
-5.) kosár cookie: a kosárba helyezett Terméket rögzíti, élettartama 365 nap
-6.) intelligens ajánlat cookie: intelligens ajánlat megjelenítésének feltételeit rögzíti, élettartama 365 nap

Jogalap: Érintett/Vevő hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján, az Elker tv. 13/A§(4) bek. szerint, illetve hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy az az Érintett/Vevő által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges
Cél: a weblap használatának megkönnyítse, statisztikai jellegű információ gyűjtés
Kezelt adatok köre: generált azonosítószám, dátumok
Adatokat megismerhetik: Adatkezelő munkatársai
Adatkezelés időtartama: 10 év

ADATTOVÁBÍTÁS

A fent jelzett adatkezeléssel érintett adatok az alábbi tevékenységek ellátása érdekében az itt meghatározott címzettek részére kerülnek továbbításra (válnak hozzáférhetővé):

Tárhely szolgáltatással kapcsolatosan

Név: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elektronikus levelezési címe: info@ezit.hu
Cégjegyzékszáma: 13 09 149696 
Adószáma: 23493474-2-4
Telefonszáma: +36 1 700 4030

Jogalap: Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján, és Elker tv. 13/A. § (3) bek. szerint.
Adatkör: az Érintett által megadott valamennyi személyes adat (a Tárhely szolgáltató a megismerésükre nem, csak tárolásukra jogosult)
Cél: a weboldal elérhetővé tétele, működtetése az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján

Termék ellenértékének megfizetésével kapcsolatosan (bankkártyás fizetési mód választása esetén)

Név: OTP Mobil Szolgáltató kft
Székhely 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
Jogalap: Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján, és Elker tv. 13/A. § (3) bek. szerint.
Adatkör: Név, ország, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím
Cél: ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a pénzügyi Tranzakciók visszaigazolása és az Érintett védelme érdekében végzett fraud-monitoring az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján

Termék szállításával kapcsolatosan

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefon: +36 29 886 660
Jogalap: Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján , és Elker tv. 13/A. § (1),(3) bek. szerint
Adatkör: Név, cím, telefonszám, vételár, vásárolt Termék
Cél: a megrendelt Termék igény szerinti teljesítési helyre történő kiszállítása az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján

Számlázással (könyveléssel) kapcsolatosan

Név KBOSS.hu Kft
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Telefon: +3630 35 44 789
Jogalap: Érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. alapján, a hozzájárulás visszavonása esetében az Info tv. 6§ (5)a.) pontja alapján a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számviteli törvény) megfogalmazott kötelezettségek teljesítése, illetve az Elker tv. 13/A. § (1)-(3) bek.
Adatkör: Név, cím, teljesítés időpontja, teljesítés helye
Cél: Termék értékesítésével összefüggő számviteli bizonylatok könyvelése az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő - illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó - gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az Adatkezelő - illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó – az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő - illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó – további intézkedésekkel biztosítja
- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az Adatkezelő - illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó – az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene számára.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése

Az Érintett/Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett/Vevő általa kezelt - illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott - adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és elhárítására tett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban a tájékoztatást megadja. A tájékoztatás ingyenes, ha az azt kérő folyó évben azonos adatkörre tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. 

Adathelyesbítés

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

Adattörlés

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte. Tájékoztatjuk, hogy a törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt jogszabály kötelezi az adatok tárolására, illetve arra az esetre ha az Info tv. 6§(5) bek.-vel összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (pl. számlázással összefüggésben).

Adatzárolás

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatmegjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Értesítés

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait egyben tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges -kivéve a kötelező adatkezelés esetét-, illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, vagy kutatás céljára történik.. Tájékoztatjuk, hogy a tiltakozás joga nem terjed ki arra, ha az Info tv. 6§(5) bek.-vel összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (pl. számlázással összefüggésben).

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása
Az Adatkezelő valamely jogsértése, vagy a jelen Tájékoztatónak megfelelő bármely kérelem teljesítésének elutasítása okán panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni, az alábbiak szerint: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, mely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Budapest, 2018.03.15

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.